"Privegheati si va rugati" (Mt 26,41)


"Rugaciunea este un liman pentru cei zbuciumati de furtuna, o ancora pentru cei goniti de valuri, un toiag pentru cel ce se clatina, o comoara pentru cei saraci, o siguranta pentru cei bogati, un ajutor impotriva bolilor si o ocrotire pentru sanatate. [...] nimic nu este mai puternic decat rugaciunea" (Sf. Ioan Gura de Aur - Puterea Rugaciunii, Din Predica la Duminica a Cincea a Marelui Post)


"Un crestin care nu se roaga este un crestin fara putere, si asa cum soarele este lumina in trup, la fel si rugaciunea este lumina in suflet" (Cuv. Paisie Aghioritul)


Rugăciune înaintea începerii lucrului
Rugăciune după sfârşitul lucrului
Rugăciune înainte de a începe învăţătura
Rugăciune la sfârşitul învăţăturii
Rugăciune la călătorie
Rugăciune pentru părintele duhovnic
A doua rugăciune pentru părintele duhovnic
A treia rugăciune pentru părintele duhovnic
A patra rugăciune pentru părintele duhovnic
Rugăciune către Maica Domnului pentru părintele duhovnic
Rugăciunea soţilor care nu au copii
Rugăciune pentru pruncul ce se află în pântecele mamei
Rugăciune pentru vindecare
Rugăciunea bolnavului înainte de operaţie
Rugăciune de mulţumire pentru însănătoşire
Rugăciuni către Sfântul Prooroc Ilie la vreme de secetă
Rugăciune la necontenirea ploilor şi la răscoala apelor
Rugăciune la ziua numelui
Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
Rugăciune la necazuri şi supărări
Rugăciune pentru cei ce ne urăsc şi ne supără
Rugăciune pntru împăcare, înţelegere şi înmulţirea dragostei
Rugăciune de mulţumire
Rugăciune pentru cler
Rugăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
Rugăciune pentru bunul sfârşit al vieţii
Rugăciune pentru cei răposaţi
Altă rugăciune pentru cei răposaţi
Rugăciune către Maica Domnului pentru cei adormiţi
Rugăciune ce se citeşte înainte de a ieşi din casă


Rugăciune înaintea începerii lucrului:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai spus prin gura profetului David: "Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara". Prin gura binecuvântatului apostol Pavel ai spus: "Cel ce nu munceşte, să nu mănânce." Şi cu gura Ta preacurată ai spus: "Fără mine nu puteţi face nimic." Am ascultat cuvintele Tale sfinte, cu tot sufletul şi inima mea, Doamne, şi mă îndrept spre bunătatea Ta cu smerenie. Ai milă de mine şi ajută-mă pe mine, un păcătos, ca să termin lucrarea pe care acum o încep, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine, bine!" Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu,Doamne, nu zăbovi!Rugăciune după sfârşitul lucrului:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc şi Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine; şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea faţă de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă învredniceşte în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune înainte de a începe învăţătura:

Preabunule, Doamne, trimite-ne nouă harul Duhului Tău Sfânt, care ne dăruieşte şi ne întăreşte puterile noastre sufleteşti ca auzind învăţătura ce ni se predă, să creştem spre slava Ta, Creatorul nostru; părinţilor noştri spre mângâiere, Bisericii şi ţării spre folos. Amin.Rugăciune la sfârşitul învăţăturii:

Îţi mulţumim Ţie, Creatorul nostru, că ne-ai învrednicit pe noi cu harul Tău, ca să luăm aminte învăţăturii. Binecuvintează-i pe mai marii noştrii, pe părinţii şi pe învăţătorii ce ne conduc spre cunoaşterea a tot binelui şi ne dă întărire şi putere întru continuarea învăţăturii. Amin.Rugăciune la călătorie:

Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fraţilor săi, povăţuindu-l pe el în Egipt şi cu Blagoslovenia bunătăţii Tale ajutându-l l-ai făcut să sporească uimitor în toate.

Doamne, cela ce ai călătorit împreună cu Luca şi Cleopa la Emaus şi prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătoreşte şi acum cu Darul şi cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii tăi (numele),care cu umilinţă ne rugăm Ţie. Şi precum ai trimis lui Isaac şi lui Tobie, înger paşnic împreună călător iar călătoria şi întoarcerea acelora cu pace şi cu bună sporire ai făcut-o, rugămu-ne Ţie, trimite-ne şi nouă îngeri paşnici, credincioşi, îndreptători, păzitori,ca să ne povăţuiască pe noi după voia Ta. Izbăveşte-ne pe noi de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşilor ucigători de oameni, păzeşte-ne viaţa noastră nevătămată şi sufletele curate de toată întinăciunea ni le fereşte. Mişcările noastre sporeşte-le în bine, apucăturile îndreptează-ni-le şi ne izbăveşte pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. Izbăveşte-ne de dosădirea oamenilor răi şi vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. Dăruieşte-ne nouă pace, sănătate şi Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca sprijiniţi fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor Tale.Aşa ne rugăm Ţie, ÎmpărateAtotputernice şi nepomenitorule de rău, Doamne auzi-ne pe noi smeriţii pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea greşelile noastre; îmbogăţeşte-ne pe noi cu Darul Tău şi plini de Dânsul ne arată, împodobindu-ne cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie, cu mila şi cu bunătăţile cereşti şi pământeşti, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând şi binecuvântând bunătatea Ta cea nemărginită.

Că a Ta este stăpânirea, Împărăţia, puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!Rugăciune pentru părintele duhovnic:

Mântuieşte, Doamne, pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi pe toţi fiii duhovniceşti şi pe fraţii noştri întru Hristos şi pe toate rudeniile cele după duh şi după trup, întăreşte-i, apără-i şi miluieşte-i, dă-le mângâiere în scârbe şi vindecare de boli. Doamne, trimite-i lui harul Sfântului Duh şi, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să se mântuiască sufletele noastre. Amin!A doua rugăciune pentru părintele duhovnic:

Doamne, Dumnezeule, tu ştii neputinţa şi slăbiciunile firii omeneşti, primeşte dar rugăciunea smeritului tău rob, nevrednic a mă numi ucenic al Părintelui meu, pentru cel ce prin milostivirea Ta mi-a dat viaţă, m-a ridicat din noroiul patimilor şi m-a sprijinit la tot pasul, purtându-mi crucea şi povăţuindu-mă pe cărările Vieţii după cuvântul Tău. Străină îmi e adevărata strălucire a Cuvântului Tău, Milostive, pe care numai cei cu inima curată o pot vedea revărsându-se înfrumuseţat din Preacuratul Tău Chip. Ştiu că slab şi lipsit de îndrăznire e cuvântul meu, dar Te rog, pentru dragostea pe care Însuţi o sădeşti în inimile Părinţilor şi fiilor duhovniceşti, îndură-te şi miluieşte pe Părintele meu, iertându-i prin mijlocirea Sfinţilor Tăi toată greşeala şi revarsă peste el milele Tale cele bogate. Tu ştii blândeţea şi nevoinţele lui, luptele şi dorul lui cătrecele dumnezeieşti, nu-Ţi sunt ascunse rugăciunile şi râvna cu care neîncetat caută să-şi acopere copiii de toată asuprirea celui potrivnic sub aripile dragostei şi smereniei părinteşti. Nu lăsa întru întunericul morţii deznădăjduitul meu suflet şi degrabă miluieşte pe Părintele meu, iar pe mine, neputinciosul, ajută-mă cu Harul Tău să-mi port crucea de fiu pentru mântuirea tuturor celor ce apasă pe umerii Părintelui meu, aşa cum şi el şi-a purtat crucea destinului de mântuire pentru naşterea şi creşterea fiilor săi întru dragostea Ta.

Să nu ne despartă pe noi întunericul morţii, Doamne, ci, prin marea Ta milostivire, fă să fim una, uniţi prin Tine şi întru Tine prin legătura dragostei, nedespărţiţi de Tine, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, în veci. Amin.A treia rugăciune pentru părintele duhovnic:

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele meu, duhovnicul (numele) şi îmi iartă păcatele prin rugăciunile lui.A patra rugăciune pentru părintele duhovnic

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru robul tău, duhovnicul meu (numele) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în faţa Ta, aşa cum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui Ceresc.

Iartă-i toate greşelile lui pentru dragostea şi jertfa stăruitoare ca să pun început bun de pocăinţă eu, oaia rătăcită. Cercetează-l degrabă şi vezi nevoile lui.

Vindecă-l de toată boala şi întinăciunea trupească şi sufletească şi de slăbiciunea firii celei căzute.

Izbăveşte-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele.

Sporeşte-i înţelepciunea, îndelunga răbdare, liniştea, pacea şi mulţumirea sufletească.

Înmulţeşte-i puterea, sporeşte-i blândeţea şi purtarea de grijă şi împlineşte toate cele de folos lui.

Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care se pogoară de la Tine, Împăratul Luminii.

Bine-sporeşte în el Doamne şi dăruieşte-l sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău. Amin. (Metanie)

Împărate Ceresc, Mângâietorule, deschide stavila cerului şi plouă peste duhovnicul meu (numele) belşug de har şi bogată milă.

Pogoară-te asupra lui, odihneşte în el pururea şi revarsă peste el mulţimea îndurărilor Tale. Amin. (Metanie)

Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău Acoperământ pe robul tău, duhovnicul meu (numele) şi roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască pentru rugăciunile tale.

Izbăveşte-l de toată ispita trupească şi sufletească, curăţă-l, tămăduieşte-l, întăreşte-l şi sănătate deplină dăruieşte-i. Amin.(Metanie)

Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Bunului Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu (numele), pentru rugăciunile tale.

Cele nouă Puteri Cereşti, Sfinţilor Români – mucenici şi muceniţe, cuvioşi şi cuvioase – Preacuvioşilor Părinţi ai noştri şi sfinţi a căror pomenire se face astăzi, împreună cu toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe (numele) pentru rugăciunile voastre. Amin. Amin. Amin. (Metanii)Rugăciune către Maica Domnului pentru părintele duhovnic:

O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fcioară, Împărăteasa Cerului şi a pământului, ascultă strigarea sufletului meu şi primeşte păcătoasa mea rugăciune, PreacuratăMaică a lui Dumnezeu, care o aduc pentru părintele meu duhovnic (numele). Fii lui întotdeauna Călăuzitoare, şi în toată vremea îl însoţeşte, şi îngrădeşte-l pe el cu sfinţii îngeri. Întăreşte-l când este treaz, păzeşte-l când doarme, mângâie-l când plânge, îmbărbătează-l când este trist, izbăveşte-l de dureri; slobozeşte-l de clevetire, ridică-l când este în neputinţă, biruieşte-i pe demonii ce luptă împotriva lui, şi în primejdie de moarte ajută-l. În fiecare zi îl arată înfricoşător pentru vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, pentru ca ei să ştie că el este robul Tău,Maica lui Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul Împăratul, Căruia I Se cuvine cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului, îmblânzeşte inimile oamenilor celor răi care se ridică asupra lui. Tu vezi osteneala şi durerea părintelui meu (numele), durerile lui doar Tu singură le cunoşti. Tu îi ştii toate tainele sufletului, caută cu milostivire la el din cer, uşurează-i suferinţa, acoperă-l cu acoperământul Tău, cercetează-l pe el cu mila Ta cea cerească, trimite-i binecuvântare în toate faptele lui şi dăruieşte-i ajutorul tău cel nevăzut, şi cu sfintele lui rugăciuni dă-mi mie smerenie, mustrare de conştiinţă, răbdare, blândeţe, curăţie, tăcere şi mă acoperă de toate năpastele şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi. Amin.Rugăciunea soţilor care nu au copii:

"Doamne, nu plăcerea mea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inima curată. Binevoieşte de a avea milă de ea şi de mineşi a ne duce împreună până la bătrâneţe", s-a rugat Ţie Tobie, iarTu i-ai umplut casa de binecuvântare şi i-ai dăruit copii ca răspunsla cererile sale.

Doamne, pustii sunt casele fără copii, şi triste inimile soţilor care nu au urmaşi. Chiar dacă nu avem credinţa drepţilor care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aibă copii, pentru mila Ta cea nemăsurată nu ne lăsa,Atotputernice Doamne, ci vezi suspinul inimilor noastre.

Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii, iar pe noi întăreşte-ne ca să îi creştem pe ei cu dragoste şi înţelepciune în dreapta credinţă, spre slava Numelui Tău şi a Sfintei Tale Biserici. Auzi-ne pe noi, Milostive şi Preaputernice Doamne, ca prin rugăciunile noastre să ne trimiţi harul Tău. Fii milostiv, Doamne, către rugăciunea noastră, adu-ţi aminte de legea Ta, cea de înmulţire a neamului omenesc şi ne fii nouă milostivAcoperitor, ca prin ajutorul Tău să fie păstrată legea dată de Tine. Tu, cu puterea cea stăpânitoare, din nimic pe toate le-ai făcut şi ai pus început la toate cele existente în lume; L-ai creat pe om după chipul Tău şi cu mare Taină ai sfinţit Cununia prin Închipuirea Tainei Unirii lui lui Hristos cu Biserica. Caută, Milostive, către robii aceştia care sunt uniţi prin Taina Cununiei şi cer ajutorul Tău, ca să fie roditori şi să-i vadă pe fiii fiilor săi, chiar până în al treilea şi al patrulea neam; şi să ajungă până la dorita bătrâneţe şi să intre în împărăţia Cerurilor prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea cu Sfântul Duh în veci.Amin.Rugăciune pentru pruncul ce se află în pântecele mamei:

Doamne, Cel ce ai zis "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul", binecuvântând naşterea de prunci, arată mila Ta acestui prunc ce se află în pântecele maicii sale, şi ajută-l să se nască la vremea de Tine rânduită. Dă-i lui, Doamne, creştere firească, sănătate şi putere.

Părinte Ceresc, Care porţi de grijă păsărilor cerului şi înfrumuseţezi crinii ţarinii, poartă de grijă şi acestui copil care n-a văzut încă lumina soarelui. Tu ai purtat de grijă Preacuratei Fecioare care a purtat în pântecele ei Dumnezeiescul Prunc.

Nu ne părăsi acum nici pe noi, robii Tăi, ci ocroteşte-l cu harul Tău pe pruncul acesta şi binecuvântează naşterea lui după mulţimea milostivirii Tale.

Iar mai apoi, luminându-l cu Sfântul Botez, să îl faci pe el un mădular ales al Sfintei Tale Biserici, ca să Te laude şi să Te binecuvânteze în toată viaţa lui şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune pentru vindecare:

Dumnezeule Atotputernice, Cela ce cu mila Ta pe toate le zideşti spre mântuirea neamului omenesc, cercetează-l pe robul Tău, pe cel ce cheamă numele lui Hristos, vindecă-l de toată boala trupească şi slobozeşte-l de păcat şi de ispitirile păcătoase, de orice necazuri, şi orice asuprire vrăjmăşească îndepărteaz-o de la robul Tău. Ridică-l pe el din patul păcatului şi îl aşează în Sfânta Ta Bi-serică – sănătos cu trupul şi cu sufletul ca să slăvească împreună cu toţi oamenii, prin fapte bune, numele lui Hristos, că Ţie îţi înălţăm slavă împreună cu cel fără de început al Tău Fiu şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciunea bolnavului înainte de operaţie:

Doamne, Dumnezeul meu, mărturisesc înaintea feţei Tale neputinţele şi slăbiciunile mele cele multe. Frică mare m-a cuprins înaintea acestei încercări, în loc să mă cuprindă încrederea în pronia Ta şi în grija pe care o porţi oamenilor.

Dacă nu m-ar fi acoperit harul Tău, furtuna deznădejdii m-ar fi doborât la pământ. Nu am, Atotputernice Doamne, curajul pe care îl au aleşii Tăi înaintea încercărilor vieţii, dar tot ce pot să fac este să cad cu frângere de inimă înaintea Ta şi să Te rog să nu mă laşi fără ajutor.

Tu, Doamne, Cela Ce eşti doctor ceresc, tămăduieşte-mă prin mâna doctorului pământesc, ca să Te laud în toate zilele vieţii mele. Amin.Rugăciune de mulţumire pentru însănătoşire:

De binefacerile Tale ca un rob nevrednic învrednicindu-mă, mulţumire Îţi aduc Ţie, Dumnezeule al îndurărilor şi a toată milostivirea, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci mi-ai arătat iubirea Ta de oameni. .

Grele au fost încercările prin care am trecut, şi teama m-a cuprins că nu voi şti să le stau împotrivă. Ştiam că neputinţa mea este mare, dar m-ai făcut să simt că mai mare este dragostea Ta faţă de tot omul care Te cheamă în ajutor.

Preadulce Iisuse, aşa cum ai împlinit cererile mele, aşa întăreşte-mă să plinesc şi eu poruncile Tale cele sfinte. Precum nu ai şovăit a tămădui trupul meu, aşa nu şovăi a curăţi şi sufletul meu de toată întinăciunea. Căci ce folos voi avea dacă trupul va avea sănătate, dar sufletul va fi cuprins de boală? Sau ce folos voi avea dacă până la sfârşitul vieţii pământeşti trupul meu nu va cunoaşte boala, dacă după Înviere va fi pradă durerilor?

O, să nu-mi pun nădejdea în sănătatea trupului, ca să nu fiu ruşinat. Căci cine se laudă cu sănătatea poate fi smerit de Dumnezeu prin amară suferinţă. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât în numele Tău, Doamne, Dumnezeul meu..

Îndrăznesc să Te rog, Preabunule Doamne, ca ori de câte ori furtuna încercărilor se va abate asupra sufletului meu, să mă ajuţi aşa cum m-ai ajutat şi de data aceasta. Pentru că în afară de Tine nu pot afla izbăvire.

Mulţumindu-Ţi iară şi iară pentru facerile Tale de bine, pentru cele arătate şi cele ascunse, Te rog ocroteşte cu harul Tău pe tot poporul binecredincios, pe toţi cei ce iubesc Biserica Ta şi defăimează învăţăturile pierzătoare de suflet, ca să Te lăudăm şi să Te slăvim în vecii vecilor. Amin.Rugăciuni către Sfântul Prooroc Ilie la vreme de secetă:

Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viaţa ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotţiitorul, cu semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui Dumnezeu bunăvoinţă faţă de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la faţă, acum sălăşluind în locaşurile Raiului şi stând în faţa tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţa Sfintei tale icoane, şi cu umilinţă alergăm către mijlocirea ta. .

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinţei, al izbăvirii de păcate şi cu atotputernica Sa bunăvoinţă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor şi a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeţii, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătăţii, al răbdarii, al înţelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu şi al izbăvirii aproapelui. Nimiceşte prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creştinesc prin necinstirea credinţei dreptslăvitoare, faţă de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinţilor şi a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului şi a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără oraşele, satele şi ţara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli şi răni aducătoare de moarte, de neînţelegeri între fraţi, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri şi de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întăreşte poporul nostru binecredincios şi ajută-l în toate faptele lui bune. Mijloceşte, proorocule al lui Dumnezeu, păstorilor noştri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriţilor, înţelepciune în purtare şi învăţătură, cucernicie şi tărie în ispite; judecătorilor dăruieşte-le nepărtinire şi le-pădare de pofta câştigurilor, dreptate şi milă faţă de cei obijduiţi; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă faţă de supuşi, milă şi dreaptă judecată, iar dreptcredincioşilor supunere şi ascultare faţă de cârmuitori, cum şi îndeplinirea cu sârguinţă a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace şi cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtăşirea bunătăţilor celor veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune la necontenirea ploilor şi la răscoala apelor:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte smerita noastră rugăciune şi nu ne pierde pe noi, nevrednicii, întru mânia Ta, cu revărsarea ploilor necontenite şi cu răscoală mare de ape. Ci porunceşte norilor să se împrăştie, şi razelor soarelui să strălucească pe pământ, spre înmulţirea şi adunarea roadelor acestuia, şi spre pacea a toată făptura, că având noi îndestularea şi paza milei Tale, să facem îndreptare vieţii noastre şi să proslăvim prea-sfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin .Rugăciune la ziua numelui:

Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea să-Ţi mulţumesc cu vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat? Tu m-ai scos din întunericul nefiinţei şi viaţa mea este un dar al bunătăţii Tale, care m-a păzit până acum, mă sprijineşte în necazuri şi-mi întâmpină trebuinţele. Tu eşti Cel ce priveghezi asupra mea, îndreptezi paşii mei în calea binelui şi mă aperi de ispite. Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea poruncilor Tale; când mă poticnesc, Tu mă sprijineşti; când cad, Tu mă ridici, şi când păcătuiesc, Tu mă întorci şi-mi deschizi părinteştile Tale braţe. O, cât de multe sunt datoriile mele către Tine, pentru că mi-ai dat viaţă şi mi-ai dat în toate zilele semne despre părinteasca Ta bunătate şi îngrijire. Plin, aşadar, de vie recunoştinţă, Ţie îţi închin toate zilele vieţii mele, şi mai ales această zi de sărbătoare pentru mine, şi mă rog cu umilinţă ca bunătatea Ta să nu mă părăsească în tot timpul vieţii mele, şi înţelepciunea Ta să mă povăţuiască totdeauna în calea binelui şi fericirii, pentru rugăciunile şi mijlocirile sfântului (numele sfântului al cărui hram îl porţi) şi ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi:

Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoştinţei dumnezeirii Tale şi deschide ochii cugetului nostru spre cunoaşterea evanghelicelor Tale propovăduiri; pune întru noi şi frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupeşti cu totul călcându-le, viaţă duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le şi făcân-du-le. Că Tu eşti luminarea şi sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune la necazuri şi supărări:

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi întristările chinuitoare mă îngrozesc, dar întru Tine este toată nădej-dea mea. Tu cunoşti toată pricina răului ce mă bântuie. La Tine perii capului meu sunt număraţi. La Tine, deci, scap şi pe Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet şi să-mi ajuţi a birui toate ispitele ce mă învăluie.

Tu eşti întărirea, scăparea şi izbăvitorul meu, Hristoase, Dumnezeule, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.Rugăciune pentru cei ce ne urăsc şi ne supără:

Pentru cei ce Te-au răstignit, Te-ai rugat, Iubitorule de suflete, Doamne şi ai poruncit robilor Tăi să se roage pentru vrăjmaşi; pe cei ce ne urăsc şi ne supără iartă-i; şi de la orice rău şi viclenie ne îndreptează viaţa spre iubirea de aproapele şi lucrarea faptelor bune. Acum cu smerenie Îţi aducem Ţie rugăciunea noastră ca într-un gând să Te slăvim pe Tine, Unule Iubitorule de oameni. Amin.Rugăciune pntru împăcare, înţelegere şi înmulţirea dragostei:

Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.

Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.

Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe alţii şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. AminRugăciune de mulţumire:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine. Şi iarăşi căzând înaintea Ta, Îţi mulţumesc cu smerenie, mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea Ta şi a aproapelui meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă învredniceşte, în toate zilele vieţii mele, totdeauna mulţumire să-Ţi aduc Ţie şi să grăiesc şi să cânt Treimii celei prea bune, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune pentru cler:

Ne rugăm Ţie, Doamne Dumnezeul nostru, Treime sfântă, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, pentru toţi arhiereii Bisericii Ortodoxe Române, pentru blândeţea inimii, pentru paza de duşmanii lor şi ai credinţei, pentru o cât mai dreaptă gândire arhierească; să Te iubească pe Tine, Doamne, pe Maica Preacurată, Biserica, Episcopia, pe preoţi şi pe credincioşi; să fie ierarhi asemenea Sfântului Nicolae, asemenea sfântului Spiridon. Păzeşte odată cu ei toate bisericile şi mănăstirile româneşti din ţară şi din străinătate; Bise-rica Ortodoxă Română cu ierarhi, preoţi, diaconi, ierodiaconi, ieromonahi, monahi şi monahii, credincioşi, biserici, schituri şi mănăstiri, pentru înălţarea duhovnicească şi pază de orice rătăciri. Unifică întreaga Ortodoxie în faţa atacurilor satanei! Că Tu eşti Dumnezeul nostru care păzeşti Biserica Ta şi poporul Tău cel binecredincios şi Ţie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum:

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mârşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfânt, să nu mă dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfânta Ta Biserică!.

Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.Rugăciune pentru bunul sfârşit al vieţii:

Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce vrei ca toţi oamenii să se mântuiască şi nimeni să nu piară şi Căruia totdeauna cu nădejde de îndurare ne rugăm, Cel ce însuţi cu glasul Tău cel dumnezeiesc ai zis: "orice veţi cere de la Tatăl, în numele Meu, va fi dat vouă", cu inima umilită şi cu lacrimi fierbinţi căzând înaintea Ta, mă rog ca, şi pentru numele Tău cel sfânt, în ceasul sfârşitului vieţii mele să-mi dai minte întreagă, cunoştinţă adevărată, mustrare cugetului pentru păcatele vieţii mele, cu care Te-am mâniat, şi dăruieşte-mi, Dumnezeule, credinţă, nădejde şi iubire neschimbată, ca astfel cu inima curată să pot grăi către Tine, Doamne: "în mâinile Tale îmi dau sufletul", Cel ce eşti binecuvântat în veci. Amin.Rugăciune pentru cei răposaţi:

Bunule Doamne, aminteşte-Ţi de robii Tăi (numele) şi iar-tă-le lor greşelile pe care le-au săvârşit în timpul vieţii lor, pentru că nimeni nu este fără de păcat în afară de Tine, care ai puterea să dai pace celor plecaţi dintre cei vii. Prin Dumnezeiasca Ta înţelepciune şi dragoste pentru oameni, Tu binecuvântezi şi dai fiecăruia ceea ce are nevoie. Mântuitorule, odihneşte sufletele robilor Tăi (numele) care şi-au pus nădejdea în Tine Atotputernicule. În mij-locul sfinţilor, Iisuse Hristoase, odihneşte sufletele robilor Tăi, acolo unde nu este durere nici întristare nici suspin, ci viaţă fără de moarte.Altă rugăciune pentru cei răposaţi:

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii şi a vieţii celei ce va să fie au adormit, părinţi şi fraţi ai noştri şi pe toţi cei care întru dreapta credinţă s-au săvârşit şi le iartă lor toate greşelile pe care le-au săvârşit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Aşează-i pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri cu verdeaţă, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea şi unde cercetarea feţei Tale veseleşte pe toţi sfinţii Tăi cei din veac. Dăruieşte-le lor şi nouă împărăţia Ta şi împărtăşirea bunătăţilor Tale celor negrăite şi veşnice şi desfătarea vieţii Tale celei nesfârşite şi fericite. Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna adormiţilor robilor Tăi (numele), Hristoase, Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciune către Maica Domnului pentru cei adormiţi:

O, Preasfântă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, către tine Preacurată năzuim. Tu eşti cetate tare şi mijlocitoarea şi aco-perământul tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi nădejde. Ceea ce eşti binecuvântată, te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi soleşte întotdeauna pentru adormiţii robii tăi. Tu pururea mijloceşti pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreaptă credinţă şi care aleargă sub acoperământul tău şi se roagă cu cre-dinţă pentru cei bolnavi, năpăstuiţi şi întristaţi, însă mijlocirea ta şi rugăciunea, ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu la tine avem nădejde tare, căci nimeni din cei ce se roagă ţie, nu iese fără ajutor, ci numai cu bucurie, mângâiere şi îndulcire. Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască celor adormiţi iertarea păcatelor. Roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, căci mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului, fiindcă Domnul primeşte de la tine tot cuvântul despre iertare. Deci şi acum primeşte ale noastre rugăciuni ce le aducem ţie, Preasfântă Fecioară, din toată inima şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiţilor robilor tăi. Te rugăm, Stăpână, să le ajuţi cu îndrăznirea cea de Maică ce o ai către Domnul, ceea ce eşti plină de dar, ajută-le să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe tronul slavei, ca să nu fie ruşinaţi în faţa îngerilor şi a tuturor sfinţilor, în faţa lumii celei de sus şi a celei de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă şi Stăpână, tu eşti podul care duci la cer pe cei de pe pământ, tu eşti deschizătoarea uşilor Raiului. Pe tine te cinstim şi Fiului tău slavă înălţăm împreună şi Părintelui celui fără de început şi Duhului Sfânt, Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin.Rugăciune ce se citeşte înainte de a ieşi din casă:

Mă lepăd de tine, satană, de mândria ta şi de slujirea ţie, şi mă unesc cu Tine, Hristoase, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.